ALGEMENE VOORWAARDEN HEMA FOTOSERVICE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotobestellingen die bij HEMA B.V. (hierna: HEMA) worden geplaatst.

Fotobestellingen kunnen worden geplaatst:

  1. Via de door HEMA aangeboden fotosoftware ("de HEMA Fotoshoftware").
  2. Via www.foto.hema.nl ("de HEMA Website").
  3. Door middel van het uploaden van digitaal fotomateriaal of overzetten van fotomateriaal vanaf een media drager (zoals USB-stick) of telefoon in de winkel ("HEMA kiosk").
  4. Door middel van het inleveren van analoog fotomateriaal in de winkel.

Door het plaatsen van een fotobestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Fotobestelling: het afdrukken, bewerken of reproduceren van fotomateriaal, waaronder mede begrepen het overzetten van foto’s, films, negatieven en dia’s van of naar DVD of USB-stick, bestellingen van op maat gemaakte fotolijsten, fototaarten en overige foto-producten en het samenstellen van een fotoboek met behulp van de online of offline HEMA softwaretools of fotokiosk in de winkel.

Fotomateriaal: de door de klant verstrekte foto’s, dia’s of negatieven.

Artikel 2. De overeenkomst
2.1 Fotobestellingen gelden door HEMA als geaccepteerd nadat de klant per e-mail bevestiging heeft ontvangen. De klant ontvangt dan tevens een uniek ordernummer waarmee de klant de status van de Fotobestelling kan controleren.

2.2 Fotobestellingen van analoog Fotomateriaal gelden als geaccepteerd op het moment dat het Fotomateriaal is ingeleverd aan de kassa of fotokiosk in de winkel. Fotobestellingen van digitaal Fotomateriaal in de winkel gelden als geaccepteerd op het moment dat de klant een orderbon heeft ontvangen uit de fotokiosk. Met de orderbon kan de Fotobestelling worden afgehaald in de winkel.

Artikel 3. Annuleren of retourneren
3.1 Een Fotobestelling is een gepersonaliseerd product waardoor het niet mogelijk is een eenmaal geplaatste Fotobestelling te annuleren, te wijzigen of te retourneren.

3.2 Het kan voorkomen dat HEMA een Fotobestelling wegens technische redenen niet uit kan voeren. In dat geval krijgt de klant daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Het aankoopbedrag zal in dat geval door HEMA worden geretourneerd. Indien de Fotobestelling door een productiefout niet aan de gestelde eisen voldoet zal HEMA de Fotobestelling opnieuw uitvoeren.

3.3 De door HEMA aangegeven levertijden dienen slechts ter indicatie en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijn. HEMA streeft ernaar om de Fotobestelling tijdig af te leveren binnen de aangegeven levertijd.

3.4 Bij een Foto afdrukken-bestelling via de HEMA Website of bij het inleveren van digitaal Fotomateriaal via de Fotokiosk in de winkel kan de klant kiezen voor snelservice. Bij een Foto afdrukken snelservice-bestelling via de HEMA Website kan de Fotobestelling ca 30 minuten na bestelling worden afgehaald in de winkel, rekening houdend met de openingstijden en drukte bij de snelservice van de desbetreffende winkel. Een Fotobestelling van digitaal Fotomateriaal in de winkel wordt direct afgedrukt. Een Fotobestelling van analoog Fotomateriaal kan niet via de snelservice worden afgedrukt.

Artikel 4. Verlies of beschadiging
4.1 Het door de klant aan HEMA verstrekte Fotomateriaal zal door HEMA met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. HEMA sluit iedere aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of verlies van Fotomateriaal uit.

4.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van haar Fotomateriaal. De HEMA Fotosoftware fungeert niet als opslagdienst voor Fotomateriaal. HEMA sluit niet uit dat door technische wijzigingen in de HEMA Fotosoftware opgeslagen fotobestanden verloren kunnen gaan. HEMA kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Het door de klant aan HEMA verstrekte Fotomateriaal wordt niet bewaard, maar na uitvoering van de Fotobestelling binnen 1 week gewist. Bij analoog Fotomateriaal worden de negatieven aan de klant geretourneerd. Bij het omzetten van Foto, film, dia of videomateriaal naar DVD of USB-stick wordt het op een drager aangeboden of analoge Fotomateriaal aan de klant geretourneerd.

4.3 Fotobestellingen van analoog Fotomateriaal die niet aan de redelijke verwachting van de klant beantwoorden, worden tegen de betaalde prijs teruggenomen mits het aantal terug te nemen afdrukken in redelijke verhouding staat tot de totale Fotobestelling. Indien het gaat om technisch tekortschieten door HEMA en overdrukken technisch mogelijk is, kan de klant er ook voor kiezen dat de Fotobestelling opnieuw wordt afgedrukt. De klacht moet binnen 7 dagen na afleverdatum van de Fotobestelling worden ingediend op vertoon van de kassabon. Deze service is uitsluitend van toepassing bij Fotobestellingen van analoog Fotomateriaal.

Artikel 5. Fotomateriaal
5.1 In geval van een Fotobestelling van analoog Fotomateriaal waarbij meerdere afdrukken van hetzelfde negatief worden gemaakt, alsmede bij een foto van een foto/dia en bij overige reproductietechnieken, kunnen verschillen in kleurenweergave niet worden voorkomen.

5.2 De kwaliteit van een door HEMA vervaardigde Fotobestelling is afhankelijk van de kwaliteit van het Fotomateriaal. De beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele Fotomateriaal in beginsel niet kunnen overtreffen.

5.3 De klant garandeert dat het door hem aangeboden Fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De klant vrijwaart HEMA volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan. Een Fotobestelling in strijd met bovenstaande zal door HEMA niet worden uitgevoerd.

5.4 Indien door HEMA of door personen die voor haar werkzaam zijn redelijkerwijs wordt vermoed dat op Fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zal het Fotomateriaal aan de politie worden overhandigd.

Artikel 6. Overig
6.1 Een Fotobestelling die gereed ligt om te worden afgehaald in de winkel zal tot maximaal 6 maanden na de aangegeven afleverdatum worden bewaard. Daarna vervallen alle aanspraken die de klant op de Fotobestelling heeft en zal de Fotobestelling door HEMA worden vernietigd.

6.2 De persoonsgegevens die de klant aan HEMA ter beschikking stelt bij het plaatsen van de Fotobestelling worden door HEMA gebruikt en bewaard ter identificatie bij het afhalen van de Fotobestelling of voor het thuisbezorgen hiervan. Daarnaast wordt Fotomateriaal bij gebruik van de HEMA Fotosoftware of HEMA Website ook bewaard voordat een Fotobestelling daadwerkelijk wordt geplaatst, zodat de klant een Fotobestelling kan onderbreken en op een later moment af kan maken. De persoonsgegevens van de klant zullen niet aan derden worden verstrekt. Het e-mailadres van de klant zal gebruikt worden om te informeren over interessante aanbiedingen (zie ook het Privacystatement).

6.3 Bij thuisbezorgen van de Fotobestelling dient vooraf te worden betaald. Pas als de betaling is geaccepteerd, zal de bestelling van de klant daadwerkelijk bij HEMA worden geplaatst. Voor thuisbezorgen worden bezorgkosten in rekening gebracht.

6.4 HEMA is niet aansprakelijk voor vertraging, verlies of beschadiging van Fotobestellingen die veroorzaakt worden door derde partijen die de Fotobestelling thuisbezorgen.

6.5 Op overeenkomsten tussen de klant en HEMA is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de klant en HEMA over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
Tel. Klantenservice 020-244 2424